Szervezeti kommunikáció

A tréning célja

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes egy adott szervezet belső kommunikációjának elemzésére, fejlesztésére. Megismeri a szervezeti funkciók és a szervezeti kapcsolatok között fennálló összefüggések jelentőségét és képes elemezni az alkalmazott szervezeti kommunikáció hatékonyságát a szervezeti funkciók és szervezeti kapcsolatok függvényében.

A tréning célcsoportja

Elsősorban mikro- és kisvállalkozások vezetői, alkalmazottai vagy nagyobb létszámú gazdálkodó szervezetek szervezeti egységei, illetve egy hierarchikus szinthez tartozó munkatársai. Ezen felül a képzési programba bekapcsolódhat olyan érdeklődő személy, aki vezetői feladatokra készül, vagy aki személyes, társas környezetében elemezni kívánja az alkalmazott kommunikáció hatékonyságát.

A tréning tartalmi elemei

 • Szervezeti működés elemzése, munkaköri kapcsolatok meghatározása.
 • Munkaköri kapcsolatok szociometrikus ábrázolása, szociogram kialakítása, a kölcsönösség meghatározása. Kérdőív esetén a szociometriai kérdőív tartalmára, felvételére vonatkozó szabályok.
 • Tipikus szociometrikus alakzatok és kommunikációs sajátosságaik (háló, kör, csillag, triád, pár, elszigetelődés jelensége, a híd és a töréspont tulajdonsága).
 • A szervezeti kommunikáció hatékonyságelemzése, az alkalmazott kommunikáció kommunikációs cél szerinti megfeleltetésének elvei, a kommunikáció cél, helyzet, személyiség szerinti meghatározottsága.
 • A szervezeti szerepek és az informális kapcsolatok egymásra gyakorolt hatása, kommunikációt befolyásoló szerepe.
 • A szervezeti, munkaköri kapcsolatokban alkalmazott kommunikációs eszközök, eljárások és azok kommunikációs cél szerinti megfelelőségének elemzése gyakorlati példán keresztül.
 • Kommunikációs eszközök és a kommunikáció céljának, helyzetének összefüggéseiKommunikációs eljárások (egyirányúság, kétirányúság, időtervezés)

Az egyes résztémák időbeli ütemezése, időráfordítása függ a résztvevők személyes motivációjától, fejlődési szükségletétől.

Egyéb információk

Pontos helyszínválasztás a jelentkezési létszám, illetve az érdeklődő partneri kör függvénye. A tréning indításához szükséges minimum létszám 6 fő, Mikorovállalkozás esetén a résztvevői létszám egyedi megállapodás kérdése.

Amennyiben érdeklődik tréningünk iránt, írjon nekünk!
Stresszkezelési technikák

A tréning célja

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő saját élményű témafeldolgozáson keresztül megismer aktív stresszkezelési technikákat és személyes reflexióval képes meghatározni a saját működését leginkább szabályozni képes stresszkezelési módozatot.

A tréning célcsoportja

Bármely személy, aki nyitott önmaga megismerésén alapuló belső harmónia kialakítására, megőrzésére.

A tréning tartalmi elemei

 • Idő és a stressz – az időgazdálkodás és a feladatpriorozálás alapjai a személyes életben
 • Önkifejezés alkotásban, művészetben
 • Lazító gyakorlatok (nyújtás, torna)
 • Relaxáció (ülő és fekvő gyakorlatok – alapvető relaxációs technikai elemek, mint testrész megfigyelés, súlyérzékelés, kézmeleg stb.)
 • Meditáció
 • Pozitív sztrókként érvényesülő érintés

Az egyes résztémák időbeli ütemezése, időráfordítása függ a résztvevők személyes motivációjától, fejlődési szükségletétől.

Egyéb információk

Pontos helyszínválasztás a jelentkezési létszám, illetve az érdeklődő partneri kör függvénye. A tréning indításához szükséges minimum létszám 6 fő.

Amennyiben érdeklődik tréningünk iránt, írjon nekünk!
Prezentációtechnika

A tréning célja

A tréningen való részvétel által a résztvevő képes a prezentáció és moderáció technikáit alkalmazni, saját prezentációt tudatosan tervezni és előadni.

A tréning célcsoportja

Tartalomérvényesítésben, elsődlegesen egyirányú kommunikációs helyzetek képviseletében érintett személyek.

A tréning tartalmi elemei

 • A prezentáció kommunikációs alapjai, prezentáció tartalomtervezésének lépései, a verbális témaprezentáció technikája
  • Professzionális bemutatkozás szerkezete és előadásmódja
  • A prezentáció megnyitása
  • A hallgatóság érdeklődésének felkeltése, és fenntartása
  • Váratlan helyzetek kezelése
  • A prezentáció lezárása
 • Adekvát eszközválasztás a prezentációs célhoz, helyzethez, a vizuális prezentáció alaptechnikái (flipchart, vizuál tábla, projektor) és kreatív technikái (tacepaó, kollázstechnika, poszter, tárgyalkotás stb.)
 • Prezentációs esetpéldák, a prezentáció megfelelőségének cél/helyzet alapú elemzése
 • Pozitív/hatékony prezentáció gyakorlata

Az egyes résztémák időbeli ütemezése, időráfordítása függ a résztvevők személyes motivációjától, fejlődési szükségletétől.

Egyéb információk

Pontos helyszínválasztás a jelentkezési létszám, illetve az érdeklődő partneri kör függvénye. A tréning indításához szükséges minimum létszám 6 fő.

Amennyiben érdeklődik tréningünk iránt, írjon nekünk!
 

DACUM módszer a HR tervezésben és gyakorlatban

A képzés célja

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a DACUM módszert, mint a munkaköri kompetenciák feltárásának és leírásának egy analitikus módszerét, képessé válik a módszer ismeretében a DACUM műhely megszervezésére, elkészített DACUM tábla validálásának lebonyolítására, illetve a DACUM tábla felhasználására az emberi erőforrás menedzsmentben.

A képzés célcsoportja

HR szakemberek, HR területen foglalkoztatottak, illetve a munkaköri tevékenységi rendszer kompetencia elvű megközelítése iránt érdeklődők..

A képzés tartalmi elemei

 • A kompetencia fogalma, értelmezése, különböző kompetenciaelvek alkalmazási lehetőségei és korlátai.
 • A DACUM filozófiája, kompetenciaértelmezése.
 • A DACUM módszer bemutatása, a DACUM tábla alkotó elemei és az elemzéshez kapcsolódó egyéb információtartalmak, eredmények
 • DACUM műhely szervezésének folyamata, a műhelymunka személyi és tárgyi feltételei
 • DACUM műhely megvalósítása, az elemzés dokumentálása, eredmények értékelése
 • Validálás szempontrendszere és folyamata
 • DACUM tábla alkalmazása a HR-ben (munkakörtervezés, munkaköri leírás, kiválasztási eljárás, teljesítményértékelés, képzési szükségletfelmérés, karriertervezés)

Az egyes résztémák időbeli ütemezése, időráfordítása függ a résztvevők személyes motivációjától, fejlődési szükségletétől.

Egyéb információk

Pontos helyszínválasztás a jelentkezési létszám, illetve az érdeklődő partneri kör függvénye. A képzés indításához szükséges minimum létszám 6 fő, Mikorovállalkozás, illetve egy adott szervezeti egység képzési igénye esetén a résztvevői létszám egyedi megállapodás kérdése.

Amennyiben érdeklődik tréningünk iránt, írjon nekünk!
Csoportdinamikai alapismeretek

A tréning célja

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a kiscsoportok (mx. 25 főig) működési törvényszerűségeit, a csoportfejlődés fázisait és a hatékony csoportvezetés alapvető tételeit.

A tréning célcsoportja

Bármely személy, aki csoportokkal foglalkozik, szabadidős tevékenysége vagy munkavégzése kapcsán csoportot vezet.

A tréning tartalmi elemei

 • Egyén – pár – csoport.
 • A csoport kialakulása és fejlődése
 • A csoportban megnyilvánuló funkcionális és dinamikai szerepek, valamint hatásuk a csoport működésére
 • Jellemző szerepfejlődések a csoportban.
 • A csoportvezetés alapvető szabályai a csoportműködés figyelembe vételével.

Az egyes résztémák időbeli ütemezése, időráfordítása függ a résztvevők személyes motivációjától, fejlődési szükségletétől.

Egyéb információk

Pontos helyszínválasztás a jelentkezési létszám, illetve az érdeklődő partneri kör függvénye. A tréning indításához szükséges minimum létszám 6 fő.

Amennyiben érdeklődik tréningünk iránt, írjon nekünk!
Kiégés elleni tréning

A tréning célja

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő elsajátítja a személyes reflexión alapuló önértékelést, képes saját erőforrásrendszerének azonosítására. Ismeri a burn out kockázati tényezőit és képes azok azonosítására saját működésében. Megismeri a személyes hatékonysághoz szükséges mentálhigiénés egyensúly elérésének és fenntartásának elemeit, eszközeit.

A tréning célcsoportja

Elsődlegesen az egészségügyi, szociális területen foglalkoztatott, továbbá bármely más közvetlen személykapcsolatban tevékenykedők.

A tréning tartalmi elemei

 • Személyes burn out elemzés – saját kiégési szint felmérése
 • Flow – a tökéletes élmény pszichológiájának alapjai. A flow jelensége a személyes és a szakmai életben
 • Bore out és burn out, mint sziámi ikrek a lelki jelenségekben – személyes érintettség elemzése
 • A burn out konkrét okai és következményei a személyes életben (mélységi elemzés)
 • Erőforrások, potenciális megújulási lehetőségek
 • Életfeladatok, prioritások, a sürgős-fontos mátrix és annak személyes reflexiója
 • Stresszoldás, mint a kiégés ellenszere
 • Spiritualitás és mentálhigiénés egyensúly – Az ember hármas antropológiai egysége (test, lélek, szellem)

Az egyes résztémák időbeli ütemezése, időráfordítása függ a résztvevők személyes motivációjától, fejlődési szükségletétől.

Egyéb információk

Pontos helyszínválasztás a jelentkezési létszám, illetve az érdeklődő partneri kör függvénye. A tréning indításához szükséges minimum létszám 6 fő.

Amennyiben érdeklődik tréningünk iránt, írjon nekünk!
 

Asszertív kommunikáció fejlesztése

A tréning célja

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő saját élményű témafeldolgozáson keresztül megismeri az emberi kommunikáció törvényszerűségeit, kapcsolatbefolyásoló szerepét, a kommunikációs jelzések fontosságát. Felismeri, illetve képes meghatározni a helyzetnek megfelelő kommunikációs stílust. Modellhelyzetben képes az erőszakmentes érdekérvényesítésre az asszertív kommunikáció technikájának elsajátításával, s képes meghatározni személyes fejlődési szükségletét az asszertív kommunikáció terén.

A tréning célcsoportja

Bármely személy, aki nyitott saját élményű témafeldolgozás keretében személyes önérvényesítő magatartásának feltárására és fejlesztésére.

A tréning tartalmi elemei

 • Személyes tapasztalatok az érdekérvényesítő kommunikációról. Kommunikációs stílusok és jellemzőik (passzív, agresszív, manipulatív, asszertív)
 • Verbális és non-verbális kommunikáció és megjelenése az asszertív kommunikációban
 • Az asszertív kommunikáció előnyei, TA én-állapotok és az asszertív kommunikáció összefüggései
 • Adott helyzethez és a partnerhez leginkább alkalmas kommunikációs módozatok és célok, kommunikációs stílus tudatos választása egy adott helyzetben.

Az egyes résztémák időbeli ütemezése, időráfordítása függ a résztvevők személyes motivációjától, fejlődési szükségletétől.

Egyéb információk

Pontos helyszínválasztás a jelentkezési létszám, illetve az érdeklődő partneri kör függvénye. A tréning indításához szükséges minimum létszám 6 fő.

Amennyiben érdeklődik tréningünk iránt, írjon nekünk!
Konfliktuskezelési tréning

A tréning célja

A tréningen való részvétellel a résztvevő felismeri személyes élethelyzetének reflektív szemléletén keresztül a konfliktusok természetét, kiváltó okait, eszkalációs szintjeit, valamint hogy egy adott konfliktushelyzetre milyen típusmegoldással reagál. Képes elkülöníteni a problémát a konfliktustól, megérti a feloldás/megoldás alapvető pszichológiai feltételeit. Megismeri a konfliktuskezelés lehetséges stílusait, azok jellemzőivel, s képes személyes döntést hozni konfliktuskezelési magatartásának fejlesztése érdekében.

A tréning célcsoportja

Bármely személy, aki nyitott saját élményű témafeldolgozás keretében személyes konfliktuskezelési magatartásának feltárására és fejlesztésére.

A tréning tartalmi elemei

 • A konfliktus definíciói, probléma és konfliktus különbözősége
 • Konfliktusok a résztvevők személyes életében.
 • Egyéni tapasztalatok sikeres és sikertelen konfliktuskezelésről – okfeltárás
 • Konfliktusok természete, okai, eszkalációs szintjei és a megoldás lehetőségei
 • TA én-állapotok a konfliktushelyzetekben és a konfliktuskezelésben, a konfliktuskezelés pszichológiai feltételei
 • Konfliktuskezelési stílusok Thomas-Killmann rendszere alapján
 • Életstratégiai modellek a konfliktuskezelésben
 • A konfliktuskezelés kommunikációja (aktív hallgatás, én-közlés, felnőtt én-állapot)

Az egyes résztémák időbeli ütemezése, időráfordítása függ a résztvevők személyes motivációjától, fejlődési szükségletétől.

Egyéb információk

Pontos helyszínválasztás a jelentkezési létszám, illetve az érdeklődő partneri kör függvénye. A tréning indításához szükséges minimum létszám 6 fő.

Amennyiben érdeklődik tréningünk iránt, írjon nekünk!
 

Kommunikációs tréning

A tréning célja

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevőnek fejlődik tudatos kommunikációja. Képes kontrollálni verbális közléseit, s az önreflexió segítségével fejleszteni nonverbalitását. Megismeri a hatékony kommunikáció feltételeit, a kommunikációs cél, helyzet és a kommunikációban érintettek figyelembe vételének jelentőségét a kommunikációs stílus megválasztásában.

A tréning célcsoportja

Bármely személy, aki nyitott önmaga megismerésére, személyes kommunikációjának fejlesztésére.

A tréning tartalmi elemei

 • kommunikációs nehézségek
 • megértetni magam a beszélgetőpartnerrel – a kapcsolati és a tárgyorientált érintkezés kommunikációja
 • egyirányú és kétirányú kommunikáció
 • a beszélgetés öt alapszabálya
 • aktív hallgatás
 • a pletyka természete(s?)
 • testbeszéd – hatásunk
 • érvelés és meggyőzés alapjai

Az egyes résztémák időbeli ütemezése, időráfordítása függ a résztvevők személyes motivációjától, fejlődési szükségletétől.

Egyéb információk

Pontos helyszínválasztás a jelentkezési létszám, illetve az érdeklődő partneri kör függvénye. A tréning indításához szükséges minimum létszám 6 fő.

Amennyiben érdeklődik tréningünk iránt, írjon nekünk!